کلکته

کلکته، مرکز ایالت بنگال غربی و پایتخت پیشین هندوستان است. با ای ن که یکوقتی این شهر پر جمعیت ترین شهر هند بود، اما این عنوان را هم به همراه
عنوان پایتخت به دهلی نو وا گذار کرد و امروزه، به عنوان شهر پر جن بوجوشهند شناخته م یشود؛ شهری بزرگ با خیابان های تو در تو، رستورا نها، زندگی
شبانه و دیدن یهایی فریبنده که فرهنگ هند را به خوبی نشان می دهد.کلکته، آب و هوای گرم و مرطوب دارد. زمستا نهایش معمولاً یک ماه و نیمبیشتر طول نمی کشد و دمای هوایش به کم تر از ده درج هی سانتی گراد نم یرسد.گر مترین ماه سال هم، ماه مه با نزدیک چهل درجه حرارت است. تمام فص لها
بنا به سلیقه مسافران خودش را دارد ولی با وجود دمای هوا، تعطیات تابستانیا ژانویه م یتواند فصل شلوغی برای سفر به کلکته باشد. به هر حال، ا گر عادت
به گرمای زیاد ندارید، با توجه به ای نکه غذاهایی که در هند م یخورید پر ازادویه و فلفل خواهند بود، نوشیدن آب سالم و لیمو را فراموش نکنید. تجربه ی
غذاهای متفاوت که از عطر و طع مشان نم یتوان چش مپوشی کرد، ممکن استبا عادت های غذایی شما سازگار نباشد و گرمای هوا نیز آن را تشدید کند؛ قبل از
انتخاب زمان سفر به هم هی ای نها خوب فکر کنید.ا گر با هواپیما به این شهر سفر کرده باشید، اولین میزبان شما فرودگاه بی نالمللی
نتاجی سوباش کلکته خواهد بود که مانند بقیه ی فرودگا ههای شهرهای مطرحهند، مجهز و مدرن است. فرودگاه حدود بیس تکیلومتر با شهر فاصله دارد و برای
رفت و آمد م یتوانید از تا کسی یا اتوبوس استفاده کنید. یک خط ترن جدید همهست که فرودگاه را به مرکز شهر وصل کرده. ا گر تا کس یهای فرودگاه یا داخل
شهر، از تا کسی متر استفاده نمی کردند بهتر است قبل از سوار شدن سر قیمت باآن ها به توافق برسید. اتوبو سهای کلکته در پنج خط جدا گانه حرکت می کنند و
در صورتی که آدرس دقیقی از مقصد نداشته باشید، بهتر است از راننده راهنماییبخواهید. اتوبوس ها کولر و صندل یهای راحتی دارند و از مه مترین وسایل نقلیهدر کلکته شناخته م یشوند. کلکته یکی از متنو عترین را ههای حمل و نقل رادر جهان دارد: خطوط اتوبوس، تا کسی های زردرنگ، قایق هایی که مسافرانرا دو طرف رودخانه جابه جا می کنند، متروی کلکته که اولین قطار زیرزمینیهندوستان بوده، تراموای کلکته که تنها تراموای موجود در هند است، قطارهاکه در حومه ی شهر هستند و در آخر ریکشاها، موتورهای س هچرخ هی هندی-که خیلی تند و تیزند و گاهی کابین بدون درشان با گل و مهره تزیین م یشود.
ریکشاها را در مناطق قدیمی کلکته، یعنی شمال شهر، بیشتر پیدا می کنید.
جنوب کلکته، منطق های جدید و در حال توسعه است که قلب تجاری شهر به
شمار م یآید.تقریباً اولین چیزی که در تمام شهرهای هندوستان به چشم م یآید، رن گها و
نقش ونگارها هستند؛ از لباس و جواهرات گرفته تا ساختمان ها و تزئینات خیابان.همه جا پر از رنگ است. حالا تصور کنید زمان فستیوال ها، کلکته چه ظاهری
پیدا می کند. مثاً دورگا پوجا یک جشن آیینی هندی است که یک بار اولتابستان و یک بار اول زمستان برگزار می شود. به مناسبت این جشن در خیابان ها
چادرهای رنگی برپا م یکنند، مراسم رقص و پرستش دارند و عود و رنگ هایمقدس به یکدیگر می پاشند و در یک کلام شهر پر از رنگ م یشود.
یکی از مه مترین بناهای کلکته، کاخ تماشایی ویکتوریاست که به سبک معماریایتالیایی و به یاد پرنسس زیبای هندی، راجا، ساخته شده. کاخ ویکتوریا در
امتداد خیابان جور جگیت، میان پارکی زیبا قرار گرفته و به غیر از توریس تها، مردممحلی نیز برای گشت و گذار به این جا می آیند.حالا که تا نزدیکی کاخ ویکتوریا آمد هاید، بد نیست پیاد هروی در خیابان چورینگی
را هم تجربه کنید. خیابانی سرسبز با نورپرداز یهای تماشایی که به قلعه ی عظیمو تسخیرناپذیر انگلستان ختم م یشود. قلعه هنوز هم تحت حفاظت های شدیدامنیتی است و تنها با مجوزهای خاص می توان از آن بازدید کرد. تقریباً بیشتردیدنی های کلکته در همین خیابان چورینگی جمع شد هاند؛ موز هی هند یها کهدر سال ١٨٧٧ به سبک معماری ایتالیایی ساخته شده، مجموعه ای از دیدنی های
عجیب و غریب از هند و حتی جاهای دیگر جهان را در خودش جا داده. اطرافمنطق هی فور تویلیلم، در نزدیکی همین خیابان، رستوران های بسیاری را میتوان پیدا کرد. با ای نکه ک متر پیش م یآید کسی در هند، هوس غذای چینیکرده باشد، ولی تعداد رستورا نهای بی نالمللی در این شهر کم نیست. در کلبیشتر توریس تها سعی م یکنند در همین دور و بر خیابان چورینگی اقامت داشتهباشند. این منطقه هت لهای خوبی هم دارد که شاید در زمان تعطیات قیمتبالاتری داشته باشند ولی خیا لتان را از بابت رفت و آمد و مسیرهای شلوغ راحتمی کنند؛ البته هتل های خیابان سادر هم به خاطر قیم تهای مقرون به صرفهو دسترسی آسان به وسایل نقلیه ی عمومی طرفدارهای خودشان را دارند.یکی دیگر از مناطق پر رفت و آمد کلکته که برای توریست ها هم خیلی
دوست داشتنی است، باغ های ب یبی دی است؛ اطراف این باغ چند تایی مرکزخرید، سینما و مسجد قدیمی تیپو سلطان قرار گرفته. در قسمت جنوبی این
منطقه، محله ی چینی ها واقع شده. با این که چینی ها دیگر زیاد به کلکتهمهاجرت نم یکنند، ولی هنوز بازار و دو تا معبد رنگارنگ چینی در این شهر باقی
مانده اند. در میان بازار شلوغ چینی ها، کلیسای ارامنه با نمای سفید رنگش کهاوایل قرن هجده ساخته شده، آرام ایستاده است.
اطراف باغ ب یب یدی، چشم هی آبی وجود دارد که در قدیم آب کلکته را تامینم یکرده و به همین خاطر مردم شهر آن ناحیه را میدان مخزن م ینامند. در اینناحیه ساختما نهای مستعمراتی زیادی با معمار یهای متفاوت وجود دارند.گاهی از عمر ساختمان نزدیک به سیصد سال م یگذرد، اما هنوز هم مردم یا
بخش های دولتی در آن اقامت دارند.کلکته یکی از مهم ترین مرا کز تجاری صنایع دستی هند است. مثاً لوازم چرمی وچوبی با کنده کاری ها یا زر یدوزی های منحصربه فردی که گاهی داستانی از یک
شعر را روایت م یکند. به خاطر ارزش هنری و یگان ه بودن این آثار در جهان شایددر مرا کز خرید بزرگ مثل متروپولیس )نزدیک هایلند پارک( و متروپازا )نزدیک
سفارت انگلستان( قیم تهای خیلی بالایی داشته باشند، ولی ا کثر آ نها را دربازارهای محلی مثل بازار کیدرپور با قیمت های پایین تری م یتوان خرید. معمولاًانتخاب بین بدلیجات، لباس ها، عودها و ادویه های هندی سخت است، ولی بههر حال همه ی مسافران وسوسه می شوند تکه ی کوچکی از این همه رنگ و بو راتوی چمدا نهایشان جا دهند.خیلی قبل از این که اهالی سایر شهرهای هند یاد بگیرند که بیرون از خانه
هم می شود غذا خورد، کلکته به خاطر رستورا نهایش معروف بوده. خیلی ازرستورا نهای این شهر، بیش از یک قرن سابقه پشتشان خوابیده؛ هر چند که
متاسفانه این قدمت را م یتوانید از روی قیافه شان هم متوجه شوید. هرچند کهرستوران های بین المللی و تازه تاسیس هم در این شهر پیدا م یشوند، اما لذتغذا خوردن در کلکته به امتحان کردن غذاهای هندی است. شیرینی های بنگالیهم که در کلکته فت و فراوانند، در تمام هند معروف اند.

فیلتر دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *