هندوستان (آسیا)

هند یا هندوستان با نام رسمی جمهوری هندوستان کشوری در جنوب آسیا است که پایتخت آن دهلی نو است. هند از شمال باختری با پا کستان؛ از شمال با چین، بوتان، نپال و تبت؛ و از شمال خاوری با برمه و بنگلادش همسای هاست.
همچنین هند از باختر با دریای عرب، از خاور با خلیج بنگال، و از جنوب نیز با
اقیانوس هند مرز آبی دارد.
پهناوری هند ۳٬۴۰۲٬۸۷۳ کیلومتر مربع )هفتم در جهان، ۲ برابر ایران( است.بیشتر سرزمین هند پست و هموار است و رشته کوه هیمالیا که در شمال کشورقرار دارد باعث شد هاست که رطوبت و ابرهای باران زا به شمال آسیا نفوذ نکند و در نتیجه هند کشوری پرباران و مرطوب و دارای خاک بسیار حاصلخیز است. این موضوع باعث شد هاست که این کشور بتواند جمعیّت بسیاری را در خود جای دهد.

جمعیت هند ۱٬۲۱۰٬۱۹۳٬۴۲۲ نفر است که دومین کشور پر جمعیت دنیا پس ازچین به شمار می آید. بندر بمبئی )مومبائی( با جمعیتی نزدیک به ۱۴ میلیونتن، پرجمعیت ترین شهر هند است. هند بیش از سی و پنج شهر بزرگ با
جمعیت بالای یک میلیون تن دارد. بمبئی )مومبائی(، دهلی، کلکته، مدرس،بنگلور، حیدرآباد، ا گرا، میسور، ج یپور، گوا، پونا، بوپال، تریواندروم، سورات،کانپور و احمدآباد از شهرهای مهم این کشور پهناور هستند.
هند دارای تاریخ و فرهنگ بسیار کهن و پرباری است که به ۳۰۰۰ سال پیش ازمیاد می رسد. هند سرزمین نژادها، زبان ها، آیی نها، و فرهنگ های فراوان و
گونا گون م یباشد. در هند صدها زبان و هزاران گویش و لهجه وجود دارد. عاوهبر دو زبان هندی و انگلیسی که در قانون اساسی این کشور زبان رسمی اعامشده است. ۲۲ زبان دیگر در یک یا چند ایالت موقعیت زبان رسمی را دارند.طی ۸۰۰ سال تسلط فارسی زبانان یا ایرانیان بر هند، این کشور از فرهنگ ایران
و زبان فارسی تاثیر بسیاری پذیرفته است. زبان فارسی در دوره غزنویان به هند راه یافت و با فرمانروایی دودمان گورکانیان هند زبان رسمی شد. زبان فارسی
هند شاعران بزرگی همچون بیدل دهلوی، و امیر خسرو دهلوی و دستگاهشعری سبک هندی را در خود پروراند. زبان فارسی تاثیر فراوانی بر زبا نهای
هند به ویژه زبان اردو گذاشت هاست. زبان فارسی پیش از آنکه هند مستعمره انگلستان شود )سده ۱۹ میادی(، دومین زبان رسمی این کشور و زبان فرهنگی
و علمی به شمار می رفتواحد پول رسمی این کشور روپیه هند است که اجزاء آن پیسه یک صدم روپیهم یباشد. برابری یک دلار آمریکا با پول هند بین ۴۳ تا ۴۷ روپیه در نوسان است.
اقتصاد هند چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است. هند ب هرغم رکود اقتصادیجهانی با رشد اقتصادی متوسط بالاتر از ۸ درصد طی چند سال گذشته به یک
قدرت اقتصادی تبدیل شد هاست. این میزان رشد نزدیک به رشد اقتصادیکشور همسایه آن چین است. طبق سنجشی که طبق برابری قدرت خرید صورت
گرفته، اقتصاد هند با داشتن تولید ناخالص داخلی ) ۳/ GDP) ۶۱۱ تریلیون دلار، در
مقام چهارم را دارد. با این وجود میلیون ها نفر هنوز در فقر شدید زندگی م یکنندو درآمد سرانه ۷۲۰ دلار آمریکا برابر با ۳۶۵ پوند در سال است. مشکلات زیربنایی
نیز در هند ادامه دارد. ا گرچه هنوز بیش از ٪ ۳۴ جمعیت هند کمتر از یک دلاردرروز درآمد دارند )رتبه ۲۲ دنیا( و حدود ٪ ۸۰ مردم با کمتر از دو دلار در روز زندگی
م یکنند، )رتبه ۱۶ دنیا( و بیش از ۳۰۰ میلیون نفر در زیر خط فقر زندگی م یکنند،اما پیشرف تهای اقتصادی عظیم این کشور در چند سال اخیر رشد اقتصادی
هند را به رقم ٪ ۸ رسانده و کارشناسان پیش بینی م یکنند، در سال های آیندههند به رشد اقتصادی ٪ ۱۰ در سال نیز نائل شود.
ا گر روزی نام هند فقر و تنگدستی را به یاد م یآورد، ا کنون پیشرفت های اقتصادی
و رنسانس علمی این کشور توجه همگان را به خود جلب کرده است. مدت هاستکه سرمای هگذاری های عظیم خارجی در این کشور امری عادی به شمار م یآید وفروش کالاهای هندی در بازارهای جهان به شدت افزایش یافته است.کارشناسان سرآغاز پیشرف تهای اقتصادی هند را سال ۱۹۹۱ م یدانند. در این
سال مانموهان سینگ وزیر دارایی وقت هند، برنامه هایی را برای خروج کشور ازاقتصاد برنامه ریزی شده به تصویب رساند و به تدریج به اجرا درآورد. از آن زمانب هبعد ب هتدریج قوانین مالیاتیِ دست و پا گیر لغو شدند، قوانین صادرات و وارداتکشور تعدیل شدند، امکان سرمای هگذاری خارجی فراهم آمد و امنیت سرمایه های
داخلی تامین شد. مانموهان سینگ ا کنون نخست وزیر هند است و توسعهطر حهایی را که خود شروع کرده ادامه می دهد. تحلی لگران اقتصادی پیش بینی
می کنند هند تا سال ۲۰۲۰ میادی پس از آمریکا و چین سومین کشور صنعتیجهان باشد و درامد سرانه کشور به ۵۰۰۰ دلار یعنی دوبرابر میزان فعلی برسدحرف اول را در انتخاب وقت سفر به هند، آب و هوایش می زند. تازه، آب و هوای
شمال کشور هم زمین تا آسمان با آب و هوای جنوبش فرق دارد.آب و هوای هند را تقریباً م یشود به سه فصل تقسیم کرد: فصل گرم، فصل
مرطوب و فصل سرد. هر کدام از این فص لها در مناطق شمالی و جنوبی، زمان ومدت متفاوتی دارند؛ اما بهترین آب و هوا را می شود در فصل سرد، از ماه نوامبر تا
اواسط فوریه و در تمام هند انتظار داشت.عاوه بر آب و هوا، زمان برپایی جشنوار هها و رویدادها هم نقش مهمی را در
انتخاب زمان سفر به هند، ایفا م یکند.فصل گرم در هند از ماه فوریه شروع م یشود و تا آوریل، دما بالاتر می رود. در
ما ههای مه و ژوئن، گرما گاهی غیر قابل تحمل م یشود و در بسیاری از مناطقهند، دما تا بالای چهل درج هی سانت یگراد هم م یرسد. اواخر ماه مه، اولین
نشان ههای فصل مرطوب و بارا نهای سیل آسا ظاهر م یشود: رطوبت هوا بالام یرود و توفان های شدید و کوتا همدتی اتفاق م یافتند که م یتوانند روز روشن
را به شب تاریک بدل کنند. این فصل، بهترین وقت رفتن به کوهستان و دوریکردن از مناطق کم ارتفاع است. البته در نظر داشته باشید که این فصل، فصل
شلوغ کوهستان هم هست.فصل بارا نهای موسمی ی کدفعه از راه نم یرسد، بلکه آسمان کمی زودتر چندتاهشدار درست و حسابی از این بابت م یدهد. بارا نها تقریباً از اوائل ژوئن شروعم یشوند، اما دمای هوا را پایین نم یآورند؛ فقط باعث م یشوند آب و هوای گرم،خشک و غبارآلود تبدیل شود به آب و هوای گرم، مرطوب و گ لآلود. باران تمامروز نم یبارد، اما تقریباً هر روز می بارد و بعدش هم آفتاب می زند و یک حمام
سونای تمام عیار راه می افتد. حول و حوش ا کتبر، باران های موسمی کم کم تماممی شوند و با خنک تر شدن هوا، گردشگران به سمت هند سرازیر م یشوند.

جشن ها و تعطیلات رسمی
در هند تنها سه روز تعطیل رسمی وجود دارد: روز جمهوری )اوایل بهمن(، روزاستقلال )اواسط ماه آ گوست( و روز تولد گاندی )اوایل ا کتبر(. جز این سه روز،
هر یک از ایال تها تعطیات رسمی مخصوص خود را هم دارند و با توجه به تنوعزیاد مذهبی و دینی، ایام مهم ادیان و مذاهب مختلف در این کشور تعطیاترسمی محسوب می شوند. معمولاً هر ایالت، روز تعطیل خاص خود را هم دارد.در تعطیات رسمی، ادارات و مغازه ها تعطی لاند، اما سیست مهای حمل و نقل به
کار خود ادامه می دهند. ا گر در زمان جشنوار هها و یا تعطیات رسمی قصد سفر بههند را دارید، بهتر است از قبل، بلیت و هتل خود را رزرو کنید.تقویم هند، هم بر اساس تقویم میادی است و هم برخی مناسبت های قمریرا دارد، به همین خاطر است که تعیین زمان دقیق هیچ یک از فستیوال ها و
جشنوار هها به طور دقیق امکان ندارد. این مناسب تها، طبق تقویم هندی بهقرار زیرند:- چائیترا- مهاویر جایانتی: این جشن به مناسبت تولد مهاویرا، بنیا نگذار آیین جین برگزار
می شود.
– راماناوامی: هندوها تولد راما را با موسیقی، رژه و مراسم خاص جشن می گیرند.- عید پاک: جشنی مسیحی که با تصاویر مصلوب شدن حضرت مسیح و اعتقاد
به روز رستاخیز او همراه است.
– عید میاد نبی: جشنی اسامی که به مناسبت ولادت حضرت محمد )ص( برگزارم یشود.- وا ای ساخا- بودا جایانتی: در این فستیوال، روز تولد بودا جشن گرفته م یشود.-جی آایستا
– در این ایام، فقط مناسبت های مذهبی گرامی داشته م یشود.
سِراوانا- ناگ پانچامی: این جشن هندوها، به خاطر آنانتا، برگزار می شود. آنانتا، ماریاست که به دور الهه ویشنو پیچیده است.
– رخشا باندهام: در این مراسم، هنگامی که ماه کامل است، دختران طلسم هاییدرست می کنند و به نیت محافظت، آن را دور مچ دست برادر و یا نامزد خود
می بندند.- بهادرا
– روز استقلال: این تعطیلی ملی، سالگرد استقلال هند در سال ١٩۴٧ است. بهاین مناسبت در تمام کشور جش نهای زیادی برگزار م یشود.- گانش چاتورتی: هندوها، تولد گانِش، خدایی با سر گاو را جشن می گیرند. درروز این جشن، مجسم ههای گانش در همه جا به چشم می خورد و قبل از شروع
جشن، در رودخانه ها، چشم هها و یا دریا انداخته م یشود.- جانماستامی: این جشن، به خاطر سالگرد تولد کریشنا برگزار م یشود و در
بمبئی، شهر زادگاه وی، شور و هیجان بیشتری دارد.- رمضان: سی روز روزه داری، در نهمین ماه تقویم قمری اسلامی برگزار م یشود.
– آسوینا- ناوراتری: این فستیوال طی نه شب برگزار می شود و جشنی مربوط به هندوها و
الهه دورگا است. در این جشن، رق صهای مخصوصی اجرا م یشود.- دوسِهرا: این جشن، به خاطر پیروزی راما، خدای هندو، بر پادشاه شیطانی
راوانا و پیروزی خیر بر شر برگزار م یشود.- دورگا پوجا: این جشن سمبل پیروزی خیر بر شر است و به خاطر پیروزی الهه
دورگا بر ماهیشاسورای شیطانی با کله گاو دلالت دارد.- گاندی جایانتی: این جشن، سالگرد تولد ماهاتما گاندی رهبر فقید هند در دهم
مهر است.- عید فطر: این عید مسلمانان توسط هندوها هم برگزار می شود و بعد از سی روز
روزه داری، جشن گرفته می شود.واحد پول هند روپی )

INR ( می باشد که هر روپی معادل ۱۰۰ پیز می باشد. بهتراست پول خورد همراه خود داشته باشید، زیرا راننده های تا کسی باقی پول شما
را نمی دهند. هزینه ها در هند بسیار پایین است. برای اقامت در یک هتل خوبکه خط تلفن، تهویه هوا دارد حداقل ۲۰۰۰ روپی باید داشته باشد. یک وعدهغذای خوب ۱۵۰ روپی می باشد. هزینه حمل نقل با اتوبوس برای مسیر هایکوتاه ۵ روپی و این هزینه با تا کسی ۲۲ روپی می باشد.هزینه هتل، غذا و حمل و نقل در هر روز حدود ۷۰ دلار در روز و ا گر زوج باشیدمجموعاً ۸۰ دلار می شود. گردشگران صرفه جو با کوله پشتی به راحتی با ۲۵ تا۳۵ دلار در روز می توانند به فعالیت ها و تفریح خود بپردازند. شما می توانید با
دستفروشان خیابانی چانه بزنید اما در فروشگاه های سرپوشیده بزرگ این کارمتداول نیست.
قلعه سرخ )لال قلعه( دهلی، ساخته شده به دستور شاه جهانگردشگرانی که بههند سفر می کنند می توانند سوغاتی های نظیر منبت کاری، پوشاک، نقاشی،
کنده کاری روی مرمر و سنگ، جواهر آلات را با خود به خانه ببرند. برند هایمعروف نظیر لویی ویتون، پرادا، گوچی، زارا در فروشگاه های بزرگ، نمایندگی
دارند.غذاهای هندی بسیار لذیذ می باشند، هرچند که به دلیل استفاده از فلفل بسیار
تند و مغایر با ذائقه ا کثر ایرانیان می باشند. شما می توانید غذای خود را بدونفلفل سفارش دهید. شمال هند تولید گندم بالایی دارد و در این منطقه نان های
معروفی نظیر چاپاتی، پاراتها و پوری پخته می شود. بیشتر غذاهای هندی با برنجدرست می شوند. هندی ها غذای خود را با دست و در بخش های روستایی فقط
با دست راست می خورند. از دست چپ فقط برای لمس چیزهای کثیف استفادهمی شود. اما در بیشتر رستوران ها قاشق چنگال نیز ارائه می شود.
یکی از شیرین ترین و بهداشتی ترین نوشدینی های هند آب نارگیل می باشد کهمی توانید آن را در تمام سواحل و مقاصد توریستی تهیه کنید. آب نیشکر و آب انبهنیز بسیار رایج می باشد. در هند همچنین چای های متنوعی وجود دارد

فیلتر شهرها:

فیلتر دسته:

فیلتر درجه هتل:

فیلتر وضعیت تور:

فیلتر پیشنهادهای ویژه:

فیلتر شهرها:

فیلتر دسته:

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *